40720D7D-1B91-4377-AC40-7B08330040A7_1_105_c

Travis GoreLeave a Comment

ib lub chav sw sw muaj khoom tsis huv nyob txhua txhia qhov chaw - A very messing room with dirty things laying everywhere. khaub ncaws, tais diav tej. - Clothes, dishes, etc.

ib lub chav sw sw muaj khoom tsis huv nyob txhua txhia qhov chaw – A very messing room with dirty things laying everywhere. khaub ncaws, tais diav tej. – Clothes, dishes, etc.

Leave a Reply