ib tug ntxhais txhuam plag tsev – young girl scrubbing the floor.

Travis GoreLeave a Comment

ib tug ntxhais siv tshuaj txhuam los txhuam plag tsev. - A young girl uses soap to scrub the floor.

ib tug ntxhais siv tshuaj txhuam los txhuam plag tsev. – A young girl uses soap to scrub the floor.

Leave a Reply