ntxh – Hmong Reading Practice

ntxhw

The following is Hmong reading practice based on the letter ntxh. You can print out the page used in the above video by clicking the image to the left. Print it out, practice writing the letters, writing what you hear, or whatever suits your needs. Try to guess how to pronounce the words and then test yourself by listening to the pronunciation. Please suggest ideas to improve this practice in the comments below. Thank you.

No yog kev xyaum tus ntawv ntxh. Yog koj xav luam tawm daim ntawv uas raug siv hauv zaj yeeb yaj kiab saud ces cia li nyias daim duab uas nyob ntawm sab laug no. Cia li muab laum tawm, xyaum kev sau, sau yam uas yus hnov los yog ua dabtsi los tau los pab yus los txawj. Yog yus muaj lus dabtsi hais los pab kuv kho tej ntawv no kom zoo zuj zus ces thov sau hauv qhov uas nyob nrad. Ua tsaug os.

Printable PDF of NTXH page.

1. ntxh ntxh ntxh txh ntsh ntxh tsh tx ntxh ts
2. ntxuav nstia ntshaw ntxhauv ntxhooj ntxheej ntxhiav ntshiab
3. nkhaus ntxheev nthuav nplaj nplawm tx txheej txhaum
4. txhaum ntshoob txa


5. Lub tsev no hais Ius nrov ntxhe ntws. Tus ntxhw ntxuaj pob
6. ntseg. Tus me nyuam tub hais tej lo Ius laus ntxhawv. Txoj
7. kev no tuaj ntxhuab taws. Tej laus ntxhov siab txog tej tub
8. tej ntxhais lub neej. Tej ntxhais khwv khwv tes ntxhib khuav.


9. KUV LUB SlAB NTXHOV HNYO RAU TOM TSEV. TUS NTXHW TSUJ
10. AV ZAWJ ZOG. NWS LUB TSEV NTXHOV HNYAB NTXHOV HNYO.
11. PLOS NTXHlAS RAU HAUV DEJ.

Leave a Reply