ywg dej

Travis GoreLeave a Comment

ywg dej, ywg nroj ywg tsuag, ywg tsob ntoo - watering plants, trees, vegetation. Ib txhais tes tuav thoob siv los ywg dej rau nroj tsuag. - A hand holding a watering bucket watering plants.

ywg dej, ywg nroj ywg tsuag, ywg tsob ntoo – watering plants, trees, vegetation. Ib txhais tes tuav thoob siv los ywg dej rau nroj tsuag. – A hand holding a watering bucket watering plants.

Leave a Reply