Zaj 022 – Qhia Tub Ua Hauj Lwm Tu Vaj Zaub – Teaching the Boy To Take Care of the Garden

ywg dej, ywg nroj ywg tsuag, ywg tsob ntoo - watering plants, trees, vegetation. Ib txhais tes tuav thoob siv los ywg dej rau nroj tsuag. - A hand holding a watering bucket watering plants.

Conversation – Regular Speed Conversation Conversation – Slow with Explanations Me tub, hnub no koj txhob mus ua si. Thov pab niam ua haujlwm sab nraum lub vaj zaub os. Son, today don’t go out to play. Please help me work outside in the vegetable garden. Me tub, hnub no koj txhob mus ua si. … Read More

To access this post, you must purchase a monthly membership. You can do that here: Monthly Premium Membership. If you are already a member, you can log in here.

Zaj 032 – Xov Vaj Cog Ntoo – Fencing a Garden

Conversation – Regular Speed Conversation Laj kab ntoo uas xov lub vaj – Wooden fence enclosing garden. – Image by gpointstudio Conversation – Slow with Explanations Nyob zoo os. Ntu no koj ua dab tsi lawm xwb? Hello. What are you doing these days? Nyob zoo os. Ntu no koj ua dab tsi lawm xwb? … Read More

To access this post, you must purchase a monthly membership. You can do that here: Monthly Premium Membership. If you are already a member, you can log in here.