Zaj 022 – Qhia Tub Ua Hauj Lwm Tu Vaj Zaub – Teaching the Boy To Take Care of the Garden

ywg dej, ywg nroj ywg tsuag, ywg tsob ntoo - watering plants, trees, vegetation. Ib txhais tes tuav thoob siv los ywg dej rau nroj tsuag. - A hand holding a watering bucket watering plants.

Conversation – Regular Speed Conversation Conversation – Slow with Explanations Me tub, hnub no koj txhob mus ua si. Thov pab niam ua haujlwm sab nraum lub vaj zaub os. Son, today don’t go out to play. Please help me work outside in the vegetable garden. Me tub, hnub no koj txhob mus ua si. … Read More

To access this post, you must purchase a monthly membership. You can do that here: Monthly Premium Membership. If you are already a member, you can log in here.

Zaub – Vegetables in Hmong

Table of Contents – Navigation Downloads Extras Zaub – Vegetables in Hmong DIB QOS TAUM OTHER ZAUB Extra Items Downloads Zaub-Vegetables-PDFDownload PDF Zaub-Flash-Cards-PDFDownload PDF Download and print the following PDF. It is best to print the flash cards on cardstock paper since this will make it more difficult to see the answers through them. Cut … Read More

To access this post, you must purchase a monthly membership. You can do that here: Monthly Premium Membership. If you are already a member, you can log in here.