Bible Book Names in Hmong

These bible book names are taken from the ‘Txoj Moo Zoo” or “HWB” White Hmong Bible. Many know it as the ‘Red Bible.’

Greek Scriptures – Cov Nqe Lus Kilis

Mathais
Malakaus
Lukas
Yauhas
Tes Haujlwm
Loos
1 Kauleethaus
2 Kauleethaus
Kalatias
Efexus
Filipis
Kaulauxais
1 Thexalaunikes
2 Thexalaunikes
1 Timautes
2 Timautes
Titus
Filemoos
Henplais
Yakaunpaus
1 Petus
2 Petus
1 Yauhas
2 Yauhas
3 Yauhas
Yudas
Tshwmsim

Hebrew Scriptures – Cov Nqe Lus Henplais

Chivkeeb
Khiavdim
Levis Kevcai
Teev Npe
2 Kevcai
Yausuas
Cov Thawjtswj
Luv
1 Xamuyees
2 Xamuyees
1 Vajntxwv
2 Vajntxwv
1 Xwmtxheej Vajntxwv
2 Xwmtxheej Vajntxwv
Exalas
Nehemis
Exethaws
Yauj
Phau Ntawv Nkauj
Pajlug
Tej Lus Qhia
Xalumoos Tej Nkauj
Yaxayas
Yelemis
Nkauj Quaj Ntsuag
Exekees
Daniyees
Hauxeyas
Yau-Ees
Amau
Aunpadiyas
Yaunas
Mikhas
Nahus
Hanpakus
Xefaniyas
Hakais
Xakhaliyas
Malakis

Leave a Reply