External Anatomy

PDF Download

Below you can download a 2 page pdf that includes Hmong anatomy terms for the outside of the body along with English, Thai equivalents.

External Anatomy with White and Green Hmong

UPDATED

Below you can download an updated PDF with the terms in White and Green Hmong

Terms

White/ Green Hmong: lub cev

the body – ร่างกาย
lub cev

White Hmong: (lub, qhov) tsos

Green Hmong: (lub, qhov) tsus

armpit – รักแร้
qhov tsos

qhov tsus

White Hmong: (lub) mis

Green Hmong: (lub) mig

breast – เต้านม
mis

(lub) mig

White Hmong: (lub) txiv mis

Green Hmong: (lub) txiv mig

nipple – หัวนม
txiv mis

(lub) txiv mig

White Hmong: (lub) kaus siab

Green Hmong: (lub) kaug sab

xiphoid process

(lub) kaus siab

(lub) kaug sab

White Hmong: (lub) ntaws, puj ntaws

Green Hmong: (lub) ntaws, ntaws ntiv

navel, belly button – สะดือ, นาภี
ntaws
puj ntaws

(lub) ntaws ntiv

White Hmong: (qhov) chaw mos

Green Hmong: (qhov) chaw mog

genitals (polite) อวัยวะเพศ (สุภาพ)
chaw mos

(qhov) chaw mog

White/ Green Hmong: (lub) pim, paum

vagina (not polite) ช่องคลอด (ไม่สุภาพ)

White Hmong: (daim) di paum

Green Hmong: (dlaim) dli paum

labia (not polite) ริมฝีปาก (ไม่สุภาพ)

White/ Green Hmong: (lub) hauv caug

knee – เข่า
hauv caug

White Hmong: (sab) caj hlaub, roob hlaub, kav hlaub

Green Hmong: (saab) roob qhib

shin – หน้าแข้ง

(sab) caj hlaub

roob hlaub
kav hlaub

(saab) roob qhib

White Hmong: (tus, cov) ntiv taw

Green Hmong: (cov, tug) ntiv taw

toe – นิ้วเท้า
ntiv taw

White Hmong: (txhais) caj npab

Green Hmong: (txhais) ncej npaab

arm – แขน
caj npab

(txhais) ncej npaab

White Hmong: (lub) luj tshib

Green Hmong: (lub) lauj tshib

elbow – ข้อศอก, ศอก
luj tshib

(lub) lauj tshib

White Hmong: (lub) ntsag

Green Hmong: (lub) ntsaag

hips – สะโพก
ntsag
(lub) ntsaag

White Hmong: (lub) caj tw, pob tw

Green Hmong: (lub) caaj tw, pob tw

buttocks – ก้น
caj tw
pob tw
(lub) caaj tw

White Hmong: (sab) plab hlaub

Green Hmong: (saab) plaab hlaub

calf – น่อง
plab hlaub
(saab) plaab hlaub

White Hmong: (lub) pob taws / dab taws

Green Hmong: (lub) pob taws / dlaab taws

ankle – ข้อเท้า
pob taws
dab taws

(lub) dlaab taws

White Hmong: (lub) hauv siab

Green Hmong: (lub) hauv sab

chest, bosom – หน้าอก, อก
hauv siab

(lub) hauv sab

White Hmong: (lub) xub ntiag

Green Hmong: (lub) xub ndlag

chest, bosom – หน้าอก, อก
xub ntiag

(lub) xub ndlag

White Hmong: (qhov, txhais) quav npab

Green Hmong: (qhov, txhais) quav npaab

elbow pit – ข้อพับศอก
quav npab

quav npaab

White Hmong: (lub) plab

Green Hmong: (lub) plaab

belly, stomach – ท้อง
plab
(lub) plaab

White Hmong: (lub) plab mog

Green Hmong: (lub) plaab mog

lower abdomen – ท้องน้อย
plab mog

(lub) plaab mog

qau (tus)

penis (impolite) – องคชาต (ไม่สุภาพ)

noob qes (lub)

testicle (impolite) – อัณฑะ (ไม่สุภาพ)

plhaub noob qes (lub)

scrotum (impolite)- ถุงอัณฑะ (ไม่สุภาพ)

White Hmong: (sab) ncej puab

Green Hmong: (saab) ncej puab

thigh – ต้นขา, โคนขา
ncej puab

White Hmong: (txhais) kotaw

Green Hmong: (txhais) kuataw

foot – เท้า
ko taw

(txhais) kuataw

White Hmong: (lub) caj qwb, xub qwb

Green Hmong: (lub) caaj qwb, xub qwb

back/ nape of neck – ก้านคอ
caj qwb
xwb qwb

(lub) caaj qwb

White Hmong/ Green Hmong (lub) xub pwg

shoulder – ไหล่
xub pwg

White Hmong/ Green Hmong: (lub) nrob qaum

back – หลัง
nrob qaum

White Hmong: (lub) duav

Green Hmong: (lub) dluav

lower back – หลังส่วนล่าง
duav

(lub) dluav

White Hmong: (lub) dab teg

Green Hmong: (lub) dlaab teg

wrist – ข้อมือ
dab teg

(lub) dlaab teg

White Hmong: (txhais) tes

Green Hmong: (txhais) teg

hand – มือ
tes

(txhais) teg

White Hmong: (sab) puab tais

Green Hmong: (saab) pob tais

groin – ขาหนีบ
puab tais

(saab) pob tais

White Hmong: (sab) ncej qab

Green Hmong: (saab) ncej qaab

back of thigh – ต้นขาด้านหลัง
ncej qab

(saab) ncej qaab

White Hmong: (qhov) raws

knee pit – ข้อพับเข่า
raws

White Hmong: (lub) luj taws

Green Hmong: (lub) lauj taws

heel – ส้นเท้า
luj taws

(lub) lauj taws

Leave a Reply