ciaj

Travis Gore

Share This
1. มีชีวิตอยู่, ทำให้มีชีวิตอยู่

1. to come to life, to be alive

ciaj sia lawm
มีชีวิตอยู่แล้ว
came alive
tsa nws ciaj sawv rov los ntawm txoj kev tuag
ยกฟื้นจากตาย, ตรงตัวว่า ยกเขาทำให้มีชีวิตขึ้นจากตาย
to raise him back to life from death

« Back to Glossary Index