ciaj

Travis Gore

Share This
1. มีชีวิตอยู่, ทำให้มีชีวิตอยู่

n

1. to come to life, to be alive

nciaj sia lawmมีชีวิตอยู่แล้วcame alivetsa nws ciaj sawv rov los ntawm txoj kev tuagยกฟื้นจากตาย, ตรงตัวว่า ยกเขาทำให้มีชีวิตขึ้นจากตายto raise him back to life from death

« Back to Glossary Index