huas

Travis Gore

Share This
1. ชิง, แย่ง; การแข่งขันหรือการออกความพยายามมากเพื่อจะได้รับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
1. to grab and snatch at, to fight or struggle to attain something.
« Back to Glossary Index