ncaj

Travis Gore

Share This
1. ตรง (ดู ‘ncaj ncees’)

1. to be straight (see ‘ncaj ncees’)
2. ยุติธรรม, ซื่อสัตย์

2. to be fair, to be righteous

peb yuav tsum coj ncaj
เราต้องยุติธรรม
we must be fair

« Back to Glossary Index