tsoos tsho

Travis Gore

Share This
1. เสื้อผ้า (ดู khaub ncaws, ris tsho)
1. clothing, clothes (see khaub ncaws, ris tsho)
hnav tsoos tsho
สวมเสื้อผ้า
wear clothing
« Back to Glossary Index