Zaj 023 – Qhia Tus Ntxhais Tu Tsev – Teaching the Daughter to Clean the House

ib tug ntxhais siv tshuaj txhuam los txhuam plag tsev. - A young girl uses soap to scrub the floor.

Conversation – Regular Speed Conversation Conversation – Slow with Explanations Me ntxhais pab niam tu tsev os. Peb lub tsev sw sw lawm. Daughter, help me clean the house. Our house is very messy. Me ntxhais pab niam tu tsev os. Peb lub tsev sw sw lawm. Aws, tiamsis kuv tsis txawj tu es koj … Read More

To access this post, you must purchase a monthly membership. You can do that here: Monthly Premium Membership. If you are already a member, you can log in here.